Värdegrund & metoder

Vår vision


Karriärstöd Göteborg verkar för ett samhälle där människor har samma möjligheter till självbestämmande och ansvar över sitt eget liv.


Ett samhälle där människor ses som en resurs och har lika stort värde.


Vi verkar för förändring och utveckling utifrån våra värderingar och metoder.

Vår målsättning


Genom att stärka personens självkänsla, självförtroende och delaktighet ges förutsättningar för personen att utvecklas och växa utifrån sina egna förutsättningar samt att hitta inre redskap för att nå sina mål i livet och i arbetslivet.


Integration, jämställdhet och demokrati är frågor som är viktiga för oss och det genomsyrar hela verksamheten. 


Vi på Karriärstöd Göteborg är ett steg på vägen till ett arbete. Genom arbetsuppgifter, rutiner, struktur, socialt träning, motiverande samtal och handledning stärks och utvecklas varje individ där målet är att närma sig ett arbete.


Vi stöttar varje deltagare genom arbetsuppgifter, social samspel, handledning och arbetsledning med fokus på arbetslivet.


Vi använder oss av metoderna Empowerment, Salutogent förhållningssätt, KASAM, MI och KUB-modellen. Läs om metoderna nedan.


Karriärstöd Göteborgs värdegrund och metoder är levande dokument och vår värdegrund ska kännas så snart man kliver innanför dörrarna hos oss.

Våra metoder


EMPOWERMENT


Det engelska ordet "empowerment" kan översättas till "egenmakt" på svenska. Empowerment bygger på ett förhållningssätt och en människosyn där utgångspunkten är att alla människor har resurser och kapacitet till att definiera sina egna problem och att utveckla handlingsstrategier för att lösa dessa.


Människor är kapabla till att styra över sina egna liv.


Empowerment har som syfte att hjälpa individen att få makt över beslut och handlingar som rör deras eget liv. Makten uppnås genom att minska sociala eller personliga hinder genom att självförtroende och den egna förmågan stärks och då flyttas makten från omgivningen till individen.SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT


Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt i arbetet handlar framför allt om hur man utifrån ett salutogent synsätt kan arbeta för att stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening. Att fokusera på de faktorer som ger välbefinnande.


Det salutogena förhållningssättet innebär att man ser individen i sin helhet som människa.


När man arbetar med människors hälsa utifrån ett salutogent förhållningssätt fokuserar man på det positiva som finns hos personen och i dennes omgivning. Genom optimism, självförtroende och humor bygger man upp och stärker människor.


Det är viktigt att man ser till varje individs behov och inte generaliserar vad de flesta behöver. Det salutogena arbetssättet är ett helhetsperspektiv.KASAM


Känslan av sammanhang är ett grundfundament i den salutogena teorin.


För att må bra och prestera på jobbet behöver du ha en känsla av sammanhang, vilket sammanfattas och beskrivs i begreppet KASAM. Att man är delaktig och vill engagera sig i de utmaningar som livet innebär.


När vi är på arbetet befinner vi oss ofta i ett sammanhang som känns självklart, där vi har betydelse och som betyder något för oss. Samhörighet skapas i meningsfulla relationer som kännetecknas av kamratskap, bra samarbete, öppenhet och förtroende.

MI - MOTIVERANDE SAMTAL


MI står för "Motivational Interviewing" och är en personcentrerad, målinriktad rådgivningsmetod för att lösa ambivalens och stimulera till positiv förändring genom att locka fram och stärka personens egen motivation till förändring.


I motiverande samtal är det av särskild vikt att känna igen, locka fram och förstärka personens så kallade förändringsprat.KUB-MODELLEN


KUB-modellen står för Kartläggning, Utveckling,

Bekräftelse.


KUB-modellens syfte är att lyfta fram och synliggöra individens kunskap och kompetens i förhållande till de arbetsuppgifter som utförs på den aktuella arbetsplatsen. KUB-modellen gör det möjligt för individen att utveckla sin kunskap och kompetens i det dagliga arbetet under en kortare eller längre period.


I KUB-modellen bryts arbetsmarknadens krav ned till mindre delar och en progressionstrappa skapas.


Genom KUB-modellen kan individens kompetens kartläggas, utvecklas och bekräftas. Modellen är framtagen för individer som har eller avser att nå en reell kompetens som inte går att bedöma mot utbildningssystem eller branschkrav.


Grunden är att en person under en arbetsträning/provanställning/anställning får möjlighet till en strukturerad process för utveckling och bekräftelse av sin kompetens.


I tillägg till arbetsuppgifterna så tittar man även på de generella arbetslivskompetenser som vi har i Sverige. Medvetandegör deltagaren om de olika generella arbetslivskompetenserna successivt genom att först berätta vad de innebär och sedan verka för att deltagaren utvecklas. 


Vi använder oss av samtalskorten om generella arbetslivskompetenser "Svenska på jobbet".